Fokuserad ACT

Metoden handlar inte om att ta bort patientens symptom så att denne kan fortsätta leva ett destruktivt liv utan om att hjälpa patienten till långsiktigt fungerande beteendeförändringar

– Sammanfattat av en vårdcentralschef

Fokuserad ACT -en tre dagars workshop

Under tre dagar får du möjlighet att träna dina färdigheter i att utföra Fokuserad ACT (FACT) för den breda målgrupp som man möter på en vårdcentral. FACT använder sig av kärnkomponenter från inlärningspsykologi och ACT. I utbildningen ingår grundläggande teori kring beteendeanalys och ACT.


Läs mer om kursen här

Emelie kan till exempel hjälpa till med att:

  • Genom nulägesanalys komma fram till vilka förändringar som skulle ge störst effekt på just er arbetsplats
  • Utbilda psykologer/terapeuter i FACT
  • Handleda psykologer/terapeuter i FACT
  • Ge läkare och sköterskor effektiva KBTverktyg för att bättre bemöta och behandla patienter med psykisk ohälsa
  • Implementera FACT på vårdcentral, inom psykiatri, företagshälsovård eller liknande

FACT är en KBT-baserad metod

FACT, Fokuserad ACT ( Acceptance and Commitment Therapy ), är en KBT-baserad metod. Arbetsmetoden har utvecklats i USA och används framgångsrikt på flera håll i Sverige idag inom primärvård, psykiatri, företagshälsovård och på behandlingshem. FACT implementerat på vårdcentral kallas ibland för Brief Intervention.

Behov av effektiva arbetsmetoder

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Var tredje patient som söker hjälp på vårdcentral gör det på grund av psykisk ohälsa. Behovet av effektiva metoder för att möta detta märks på många håll, såsom inom primärvård, psykiatri och företagshälsovård.

Ökad tillgänglighet

Metoden bygger på fokuserade insatser med kortare besök hos psykolog/terapeut (än vad som vanligen tillämpas ). Psykolog / terapeut har ungefär hälften återbesökstider och hälften jourtider per dag och besök à 20 – 30 minuter. Ofta gör arbetsmetoden att köer till psykolog / terapeut försvinner vilket ger utrymme till förebyggande insatser.

Målet är att öka livskvalitet

Målet med behandlingsinsatserna är att höja funktions nivå och livskvalitet hos patienten snarare än att bota symptom. Detta i kombi nation med att ge mindre till många istället för mycket till några få gör att fler får hjälp i ett mycket tidigare skede.

Ett nära samarbete

Ett nära samarbete mellan läkare/sköterska och psykolog/terapeut är en förutsättning eftersom psykolog / terapeut ofta tar emot patienten direkt när behov har identifi erats, i regel samma dag. Psykolog / terapeut ger återkoppling till den läkare/sköterska som identifi erat behovet för att åstadkomma ett gemensamt lärande.

Involverar all vårdpersonal

En av komponenterna som gör Fokuserad ACT effektiv är att den inte bara är en terapi metod utan för att fungera optimalt involverar den all personal på arbetsplatsen. Med ökad kunskap om psykisk hälsa kan all vårdper sonal vara med och fånga upp psykisk ohälsa tidigt. Med effektiva KBT-verktyg kan de själva göra en första intervention, såsom att ge patienten ett självhjälpsmaterial, eller erbjuda en jourtid till psykolog / terapeut.

För bokning eller frågor kontakta oss. Kontaktinformation hittar du på förstasidan.